ПРОЕКТ: BG-RRP-3.004-1356-C01

ПРОЕКТ: BG-RRP-3.004-1356-C01

 

 

 

 

 

 

Информация:

„ЛАЛЕВ” ООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от
Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се
постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се
оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на
ЛАЛЕВ ООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и
подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия
потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на
производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до
растеж и развитие на ЛАЛЕВ ООД.

Общата стойност на проекта е 1 398 517.00 лева, от които 699 258.50 лева по линия на
Европейския съюз – NextGenerationEU.

Табела

0 Comments