ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на „ЛАЛЕВ” ООД официално декларира своята политика на управление, обявявайки ангажимента си към разработването, ефективното функциониране и непрекъснато подобрение на Интегрираната система за управление, прилагана с обхват:  „Производство на метални конструкции и изделия“

Ръководството на Дружеството насочва усилията си в следните направления:

  • Утвърждаване на „ЛАЛЕВ” ООД като лидер и трайно заемане на възможно най-голям пазарен дял на българския пазар в сферата на производство на метални конструкции и изделия от метал;
  • Удовлетворяване очакванията и потребностите на клиентите и заинтересованите страни.
  • Постигане и осигуряване на постоянно високо ниво на качеството на произвежданите продукти;
  • Извършване на дейности и използване на материали, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората чрез ефективно използване на ресурсите и внедряване на съвременни технологии и оборудване;
  • Мотивиране на персонала и формиране на фирмена култура, обучение и квалификация, подобряване на условията за безопасна работа;
  • Стриктно изпълнение на законовите и други нормативни изисквания, свързани с качеството, околната среда и подобряване на работната среда, с цел постигане на високо качество на извършваните дейности и създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на труд на работещите в дружеството;
  • Непрекъснато идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете, както и установяване на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел — работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;
  • Контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на работещите в дружеството при осъществяване дейностите на Организацията;

Като Управител на „ЛАЛЕВ” ООД нося отговорност за огласяване, разбиране, прилагане и развитие на Политиката по управление и за осигуряване на необходимите човвшки, материални и финансови ресурси за постигане на целите по качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Настоящата Политика по управление съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление на Дружеството за повишаване на конкурентоспособността и развитие на бизнеса. Тя се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.

Като Управител на „ЛАЛЕВ” ООД декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика.

 

Дата: 01.09.2017 г.
Приложение З към НИСУ